Skip to main content
Tagasi

EVS 932:2017

Ehitusprojekt

Üldinfo

Kehtiv alates 16.05.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Selles standardis on ühtseks „Ehitusprojektiks“ kokku pandud varem eraldi standardites käsitletud: EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“. Senisest rohkem on esitatud selgitusi projekteerimise olemuse, töökorralduse põhimõtete ja üldise rolli kohta ehituses. Samuti on standardis varasemast enam esile toodud tellija sisuka lähteülesande vajadust ning rõhutatud tellija ülesandeid projekteerimisega seonduvas, et jõuda soovitud lõpptulemuseni.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.05.2017
Põhitekst
05.03.2012
Põhitekst
07.06.2010
Põhitekst
Selles Eesti standardis antakse juhised hoone, tehnovõrkude, tee, teerajatiste, haljastuse ja välisruumi kujunduslike rajatiste ehitusprojekti koostamiseks. Standardis kirjeldatud põhimõtted on kasutatavad ka muude ehitiste ehitusprojekti koostamiseks. Erisusena ei käsitle standard avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojekti koostamist.
Standard käsitleb ehitusprojekti staadiumites ehk arengujärkudes tehtavat projekteerimistööd, esitatavat infot ja selle detailsust. Lisaks annab standard ülevaate projekteerimise ja ehitusprojekti koostamise kohast ehituse tervikprojektis ning seostest muude ehituse tervikprojekti konsultatsiooniteenustega.
Ehitusprojekti ja projektdokumentide vormistuse ja esitusviisi (näiteks kas paberil või digitaalselt, seletuskirjad-joonised või ehitise infomudel vms) määravaid õigusakte ei käsitleta selles standardis. Ka ei anna standard juhiseid projektlahenduste kohta ega lammutusprojekti kohta. Nõuded lammutusprojektile on esitatud õigusaktides.
Standardit kasutatakse koos ehitusprojekti ja selle koostamist reglementeerivate õigusaktidega.
Skeem1 illustreerib standardi kohta projektlahenduste kavandamist ja ehitusprojekti koostamist käsitlevate õigusaktide, standardite ja juhendmaterjalide struktuuris.

Skeem 1 — Standardi koht projektlahenduste kavandamist ja ehitusprojekti koostamist käsitlevate õigusaktide, standardite ja juhendmaterjalide struktuuris
Erinevuste korral määratlustes ja juhistes, mis on ehitusprojekti staadiumite, staadiumites tehtava projekteerimistöö, esitatava info ja detailsuse kohta esitatud selles standardis ning muudes, teisi teemasid käsitlevates Eesti standardites, järgitakse selle standardi määratlusi ja juhiseid.
Standard, tulenevalt kavandatavate ehitiste mitmekesisusest, ei ole ette nähtud kasutamiseks ehitusprojekti tellimise ja koostamise tüüplähteülesandena.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
56,12 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 843:2016

Linnatänavad
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2016
Põhitekst

EVS 812-7:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.05.2018
Põhitekst + muudatus

EVS 812-6:2012+A1+A2

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2018