Koostamisel on uustöötlus standardile EVS 906:2018

28.02.2024
Alternate Text

Standardi EVS 906:2018 “Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017“ uustöötluse projektitähiseks on prEVS 906 ning standardil on uus pealkiri “Ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“.

Koostamisettepaneku esitajaks ning uustöötluse koostajaks on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus MTÜ. Koostamisettepaneku on heaks kiitnud ning oma tööprogrammi lisanud standardi käsitlusalaga seonduv tehniline komitee EVS/TK 27 “Küte ja ventilatsioon”.

Uustöötluse käigus laiendatakse algupärase standardi käsitlusala ka eluhoonetele ning tehakse sisu osas korrektuure vastavalt sama käsitlusala Euroopa standarditega.

Standard käsitleb mitteeluhoonete ja eluhoonete ruumides nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslikke parameetreid, maksimaalselt lubatavat mürataset ning tervishoiu- ja ökonoomikaalaseid nõudeid.

Kavandi prEVS 906 60-päevane avalik arvamusküsitlus on planeeritud 2024. aasta sügisesse, kuid ajakohast infot kavandi kohta saab lisaks standardimisprogrammist.

Lisainformatsiooni saamiseks saamiseks on EVS-i kontaktisikuks Käti Liiv.