Tagasi

EVS 912:2019

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika

Üldinfo
Kehtiv alates 03.01.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Võrreldes eelmise standardiga (EVS 912:2011) on see standard välja töötatud tulenevalt vajadusest ajakohase standardse taatlusmetoodika järele, mis on seotud mõõteseaduse muudatuste uue redaktsiooniga ja standardi EVS-EN 45501:2015 rakendamisega. Standardisse on lisatud mõned uued terminid kooskõlas standardiga EVS-EN 45501:2015. Seni kasutatud terminite määratlused on kohendatud. Kuna uutel kaaludel toimub vastavushindamine EL-i direktiivi 2014/31/EL kohaselt, siis standardis esitatud taatlusmetoodika hõlmab ainult kordustaatlust. On esitatud uued alused kaalude taatluse jaoks kasutatavate tööetalonide ja asenduskoormuse valiku kohta. Kogu taatlustoimingute protseduur on üles ehitatud, lähtudes kordustaatlusest. Taaraseadisega kaalu näiduhälbe määramise protseduur on viidud ühesuunaliseks progressiivselt suureneva kaalu koormamise abil. On lisatud näide kaalu korrigeeritud näiduhälbe määramiseks. Taatlustulemuste hindamise aluseid on muudetud. Lisatud on selgitused, kuidas kasutada standardis EVS-EN 45501:2015 ja ka standardis esitatud maksimaalselt lubatavate mõõtehälvete kohta kehtiva tabeli andmete kasutamist maksimaalselt lubatava mõõtehälbe määramiseks. Vastavusotsuste teksti ülesehitusel on lähtutud uutest kehtivatest normdokumentidest. Taatlusprotokolli näidise ülesehitust on muudetud, lähtudes eelkirjeldatust.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2019
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst
See Eesti standard käsitleb rahvusvaheliste normdokumentide nõuetele vastavate ja Eestis taatluskohustust omavate mitteautomaatkaalude taatlemist, sätestades taatlusprotseduuri ning vastavusotsuse tegemise põhimõtted. Standardiga kehtestatav taatlusmetoodika on kasutatav direktiivide 2014/31/EL ja 2009/23/EÜ kohase vastavushindamise läbinud või Eesti riigisisest tüübikinnitust omavate täpsusklassi II, III ja IIII (vt tabel 1) mitteautomaatkaalude riigisisesel taatlusel nii labori-, sise- kui ka välistingimustes. Mitteautomaatkaalude täpsusklassid ja nende tähised on esitatud tabelis 1. Lihtsuse mõttes ei sisalda klassi märkimisviisi rakendus selles standardis ümber arvu olevat ovaali.
*
*
*
PDF
12,51 €
PDF redline
15,01 €
Paber
12,51 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 913:2019

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2019