Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

06.04.2020
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu esimene (02.04.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 1497:2007 „Kõrgelt kukkumise isikukaitse-vahendid. Päästerakmed“, EVS-EN 1899-2:1999 „Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks“, EVS-EN ISO/IEC 80079-34:2020 „Plahvatusohtlik keskkond. Osa 34: Kvaliteedi-süsteemide rakendamine seadmete tootmisel“, ISO/TR 25901-1:2016 et „Keevitamine ja külgnevad protsessid. Sõnastik. Osa 1: Üldterminid“, prEN 13598-2 „Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja kontrollkaevude spetsifikatsioonid“, prEN IEC 61547:2019 „Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõuded“, prEVS-EN 12697-11 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 11: Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine“, prEVS-EN ISO 14713-2 „Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest. Osa 2: Kuumtsinkimine“, prEVS-ISO 35001 „Labori ja muud seotud organisatsiooni bioriskihaldus“.

Pikendamisküsitlusel on 6 standardit - EVS 847-1:2014 „Veevärk. Osa 1: Veehaarded“, EVS 867:2011 „Raudtee-alased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS 867:2011/A1:2013 „Raudteealased rakendused. Reisijate oote-platvormid“, EVS 867:2011+A1:2013 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“, EVS 922:2014 „Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid“, EVS 924:2015 „Vesiehitised sisevetel. Põhialused“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard EVS-EN 3660-038:2013 „Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 038: Manual installation tool, style Z, for installation of stainless steel shield termination band EN 3660-033, to cable outlet accessories - Product standard“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 55011:2016/A11:2020 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2020,
EN 55032:2015/A11:2020 „Multimeediaseadme elektromagnetiline ühilduvus. Kiirgusnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2020, EN 12697-1:2020 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2020, EN 13629:2020 „Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN IEC 61000-4-11:2020 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 14 uut standardit - EVS-EN 12953-5:2020 „Leektorukatlad. Osa 5: Kontroll katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal“, EVS-EN 13565-1:2019 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 17293:2020 „Ajutiste ehitustööde tarindid. Valmistamine. Valmistamise nõuded“, EVS-EN 354:2010 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Turvaliinid“, EVS-EN 355:2002 „Kukkumis-vastased isikukaitsevahendid. Leevendid“, EVS-EN 365:2004 „Kukkumisvastased isikukaitse- ja muud vahendid. Üldnõuded kasutus- ja hooldusjuhendile, regulaarse kontrolli ja parandustööde juhendile, märgistusele ja pakendile“, EVS-EN 60335-1:2012/A1:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 60335-1:2012/A14:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 60335-1:2012/A2:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN IEC 62031:2020 „Üldtarbevalgustuse leedmoodulid. Ohutusnõuded“, EVS-EN ISO 11925-2:2020 „Tuletundlikkuse katsed. Ehitusmaterjalide süttivustundlikkus kokkupuutel otsese leegiga. Osa 2: Väikese leegi katse“, EVS-EN ISO 80000-8:2020 „Suurused ja ühikud. Osa 8: Akustika“, EVS-ISO 21001:2018 „Haridusasutused. Haridusasutuste juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2008/57/EÜ Ühenduse raudteesüsteem, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiinivahendid, Direktiiv 98/79/EÜ In vitro meditsiinivahendid.

Standardi taaskehtestamineEVS-EN ISO 24500:2010 „Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products“.

Head lugemist!