Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

05.04.2021
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu esimene (01.04.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 131-6:2019 „Redelid. Osa 6: Teleskoopredelid“, HD 60364-5-54:2011/prA1:2020 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid“, prEN 459-2 „Ehituslubi Osa 2: Katsemeetodid“.

Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine - prEVS JUHEND 4 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“, prEVS JUHEND 6 „Standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard - EVS 876:2016 „Kontonumbrid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 735:2016 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad“.

2 algupärase standardi kehtivuse pikendamine - EVS 620-6:2014 „Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid“, EVS 847-2:2016 „Veevärk. Osa 2: Veetöötlus“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standarditEVS-EN 14522:2005 „Gaaside ja aurude isesüttimistemperatuuri määramine“, EVS-EN 50107-3:2018 „Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose“, EVS-EN 60604:2011 „'Topflash/Flipflash' photographic flash lamp array“.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2015/NA:2015/AC:2021 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele. Eesti standardi rahvuslik lisa“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
CEN/TS 16415:2013 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusvahendid. Mitme samaaegse kasutajaga ankurdusvahenditega seotud soovitused“,
EVS-EN 17124:2018 „Vesinikkütus. Toote spetsifikatsioon ja kvaliteedi tagamine. Polümeerelektrolüütmembraaniga (PEM) kütuseelemendi rakendused maanteesõidukitele“,
EVS-EN 206:2014+A2:2021 „Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“,
EVS-EN 50549-1:2019 „Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 1: Ühendus madalpingejaotusvõrguga. Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)“,
EVS-EN 60601-1-3:2008/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele“,
EVS-EN 60601-1-3:2008+A1+A11+A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus

Head lugemist!