Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu 2021 esimene number

02.11.2021
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu esimene (01.11.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

21 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TR 15728:2016 „Betoonelementide tõstmiseks ja käitlemiseks mõeldud tõsteankrute projekteerimine ja kasutamine“, CEN/TR 15941:2010 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Toote keskkonnadeklaratsioon. Üldiste andmete valiku ja kasutamise meetodid“, EVS-EN 12600:2002 „Ehitusklaas. Pendlikatse. Löögikatsemeetod ja lehtklaasi klassifikatsioon, EVS-EN 15978:2011 Ehitiste jätkusuutlikkus. Hoonete keskkonnatoimivuse hindamine. Arvutusmeetod“, EVS-EN 16612:2019 „Ehitusklaas. Klaasitahvlite kandevõime määramine arvutuse teel“, EVS-EN 16758:2021 „Rippfassaadid. Nihkeühenduste tugevuse määramine. Katsemeetod ja nõuded“, EVS-EN 50600-2-5:2021 „Infotehnoloogia. Andmekeskuse rajatised ja taristud Osa 2-5. Turvasüsteemid“, EVS-EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)“, EVS-EN ISO 11393-4:2019 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 4: Kaitsekinnaste toimivusnõuded ja katsemeetodid (ISO 11393-4:2018)“, EVS-EN ISO 11393-5:2019 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: Kaitsesääriste toimivusnõuded ja katsemeetodid (ISO 11393-5:2018)“, EVS-EN ISO 14118:2018 „Masinate ohutus. Ootamatu käivitumise vältimine“, EVS-EN ISO 17294-1:2006 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine Osa 1: Üldised juhised“, EVS-EN ISO 17294-2:2016 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine - Osa 2: Valitud elementide, kaasa arvatud Uraani isotoobid, määramine (ISO 17294-2:2016)“, EVS-EN ISO 19085-1:2021 „Puidutöötlemismasinad. Ohutus. Osa 1: Ühtsed nõuded“, EVS-EN ISO/IEC 27000:2020 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara“, ISO/TS 22002-4:2013 et „Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 4: Toidupakendite tootmine“, ISO/TS 22002-5:2019 et „Toiduohutuse eeltingimusprogrammid. Osa 5: Transport ja ladustamine“, prEN 10253-4 „Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 4: Erijärelevalvenõuetega sepistatud roostevabad austeniit- ja austeniit-ferriitterased“, prEN 12952-10 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest“, prEN 12952-6 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal“, prEVS-IEC 60050-195 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 195: Maandamine ja kaitse elektrilöögi eest“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 933 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standardit - EVS 2382-30:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30: Raalnägemine“, EVS 2382-33:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33: Hüpermeedium ja multimeedium“, EVS 2382-35:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35: Võrgundus“, EVS 2382-37:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37: Virtuaalreaalsus“.

Pikendatud on 3 algupärase standardi kehtivus  - EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“, EVS 812-5:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“, EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 60700-2:2016/A1:2021 „Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2022, EN 508-1:2021 „Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022, EN 508-3:2021 „Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022.

2 uut eestikeelset standardiparandust: 
EVS-EN 17037:2019/AC:2021 „Päevavalgus hoonetes“,
EVS-EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014/AC:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Eestikeelsena saabus müügile 16 uut standardit: 
CEN/TR 17086:2020 „Täiendavad juhised standardi EN 13791:2019 rakendamiseks ja eeskirjade taust“,
EVS 943:2021 „Naftatooted. Kütused (klass F). Destillaat- ja jääkkütused. Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon“,
EVS-EN 13480-5:2017+A1:2019/A2:2021 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“,
EVS-EN 13480-5:2017+A1+A2:2021 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“,
EVS-EN 60601-1:2006/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN 60601-1:2006+A1+A12+A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN 60898-2:2021 „Elektriseadmed. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 2: Vahelduv- ja alalisvoolul kasutatavad kaitselülitid“,
EVS-EN IEC 61000-6-3:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Emissioonistandard seadmetele olmekeskkondades“,
EVS-EN IEC 63044-3:2018 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid. Osa 3: Elektriohutusnõuded“,
EVS-EN IEC 63044-5-1:2019 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid. Osa 5-1: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded, tingimused ja katsetamisviisid“,
EVS-EN ISO 12004-2:2021 „Metallmaterjalid. Deformeeritavusgraafikute määramine leht- ja ribamaterjalile. Osa 2: Deformeeritavusgraafikute määramine laboratooriumis“,
EVS-EN ISO 12354-4:2017 „Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 4: Siseheli kandumine väljapoole ruumi“,
EVS-EN ISO 16283-2:2020 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 2: Löögiheli isolatsioon“,
EVS-EN ISO 3834-5:2021 „Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded. Osa 5: Dokumendid, millega tuleb tõendada vastavust standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 kvaliteedinõuetele,
EVS-IEC 60050-161:2015/A4:2021 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus“,
EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2+A3+A4:2021 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 97/67/EÜ Postiteenused.

Head lugemist!