Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number

16.02.2022
Alternate Text

EVS Teataja veebruarikuu teine (15.02.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 tõlget kommenteerimisel - CEN/TR 17452:2020 „Maagaasi tanklad. Euroopa standardite rakendamise juhend CNG ja LNG tanklatele“, EVS-EN ISO 17294-1:2006 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 1: Üldised juhised“, prEN 50522 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“, prEN ISO 20345 „Isikukaitsevahendid. Turvajalatsid“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standarditEVS 875-13:2016 „Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel“, EVS 875-7:2016 „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 „Toiduahela mikrobioloogia. Mikroorganismide loendamise horisontaalne meetod. Osa 1: Kolooniate loendamine sügavkülvi tehnikat kasutades temperatuuril 30 °C“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022, EN ISO 4833-2:2013/A1:2022 „Toiduahela mikrobioloogia. Mikroorganismide loendamise horisontaalne meetod. Osa 2: Kolooniate loendamine pindkülvi tehnikat kasutades temperatuuril 30 °C“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
CEN/TR 15728:2016 „Betoonelementide tõstmiseks ja käsitsemiseks mõeldud tõsteankrute projekteerimine ja kasutamine“,
EVS-EN 16612:2019 „Ehitusklaas. Klaasitahvlite kandevõime määramine arvutuse teel“,
EVS-EN 16758:2021 „Rippfassaadid. Nihkeühenduste tugevuse määramine. Katsemeetod ja nõuded“,
EVS-EN 50600-2-5:2021 „Infotehnoloogia. Andmekeskuse rajatised ja taristud. Osa 2-5: Turvasüsteemid“,
EVS-EN 50708-3-1:2020 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 3-1: Suured jõutrafod. Üldnõuded“,
EVS-EN 60839-11-2:2015 „Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid. Osa 11-2: Elektrooniliste läbipääsu kontrollsüsteemide standard. Rakendusjuhised“,
EVS-EN ISO/IEC 27000:2020 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara“.

Head lugemist!