Esileht»E-pood»EVS 812-6:2012

EVS 812-6:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

See Eesti standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist. Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust. Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standard EVS 812-6:2012 on uustöötlus standardi 2005.a väljaandele ning peamised muutused sellega võrreldes on järgmised: 1) Ehitisevälise tulekustutusvee määramisel arvestatakse ehitise põlemiskoormust, tuletõkkesektsiooni piirpindala, automaatsete tulekustutussüsteemide olemasolu, ehitise tuleohuklassi ja tulekahju arvestuslikku kestvust. Asula tuletõrjeveevärgi projekteerimisel tuleb arvestada veel samaaegsete tinglike tulekahjude arvuga. 2) Ehitiseväliseks tulekustutamiseks vajalikud rajatised ning nende vahekaugused on muutunud väiksemaks.Standardis kajastatud tuletõrje veevõtukohtade kauguste määramisel on arvestatud päästemeeskonna võimekuse ja päästeauto peal oleva varustusega, võimalikult kiire inimelude ja vara päästmisega, kasutades ära võimalikult palju päästeauto varustust. 3) Ehitisevälise tuletõrjeveevärgi lahendamiseks on välja pakutud erinevaid lahendusi piirkondades, kus ei ole võimalik tagada tulekustutusvett ühisveevärgist. 4) Ehitisesisene tuletõrjeveevärk on jaotatud kaheks klassiks. Standardis käsitletud ehitisesisene tuletõrjeveevärk on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja päästemeeskonnale.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta