Back

EVS 915-1:2020

Organising Public Procurements for Design Works and Construction Works - Part 1: Organising Public Procurements for Design Works

General information
Valid from 15.06.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Võrreldes 2012. aastal jõustunud standardi esmatöötlusega koosneb standardi uustöötlus kahest erinevast osast: osa 1 käsitleb ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamist ning osa 2 ehitustööde riigihangete korraldamist. Standardisarja osas 1 antakse ülevaade ehituse tervikprojekti põhietappidest – see hõlmab kõiki etappe ja tegevusi alates ideest ehitada kuni ehitise kasutusele võtmiseni tellija poolt, sh uurimist, projekteerimist, ehitamist jm tegevusi. Võrreldes standardi esmatöötlusega käsitletakse uustöötluses põhjalikumalt ehituse tervikprojekti kavandamist ning tellija rolli selles. Samuti käsitletakse detailsemalt projekteerimisteenuse hankimiseks sobilikke menetlusliike. Standardisarja mõlemas osas käsitletakse nõudeid riigihanke alusdokumentidele (tehniline kirjeldus, kvalifitseerimistingimused, hankelepingu tingimused, hindamiskriteeriumid), lähtudes standardi eri osades kummagi protsessi (st projekteerimise ja ehitamise) eripäradest. Võrreldes esmatöötlusega käsitletakse uustöötluses detailsemalt ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate pädevust ja pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamist. Standardisarja mõlemas osas lähtutakse töökorraldusest, mille kohaselt osaleb ehitusprojekti autor ehituse tervikprojektis ehitusprojekti kõikide staadiumide koostamisel kuni ehitise kasutusele võtmiseni, mis tagab nii autoriõiguste kaitse kui ka autori vastutuse. Standardisarjas kirjeldatav projekteerimise ja ehitustöö töökorraldus on üldistatult ja kronoloogiliselt järgmine: 1) hankija sõlmib ehituskonsultatsiooni lepingu, mille esemeks on peatöövõtuna ehitusprojekti koostamine eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumis ning muude lepingus kokku lepitud, projekteerimisega funktsionaalselt seotud ehituskonsultatsiooniteenuste osutamine; 2) projekteerimisettevõtja koostab ehituskonsultatsiooni lepingu alusel ehitusprojekti eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis ning osutab teisi lepingus kokku lepitud ehituskonsultatsiooniteenuseid; 3) hankija korraldab ehitustööde riigihanke põhiprojekti staadiumi alusel; 4) järgneb hankija juhtimisel ning hankija, projekteerimisettevõtja ja ehitusettevõtja koostöös põhiprojekti staadiumi detailiseerimine tööprojekti staadiumiks. Põhiprojekti detailiseerimise tööprojekti staadiumiks teeb projekteerimisettevõtja, kes koostas ehitusprojekti eelprojekti ja põhiprojekti staadiumis; 5) ehitusettevõtja alustab ehitustöödega pärast seda, kui hankija on tööprojekti heaks kiitnud.

Standard history

Status
Date
Type
Name
15.06.2020
Main
02.08.2012
Main
The standard deals with the principles of procurement of design work and other building-consultancy services under the rule of the Public Procurement Act. The subjects being handled in the standard are the preparations for a public procurement, types of procurement procedure suitable in case of design services, contest for concept, design brief as a starting point for design services, selection criteria for the choice of consultants-designers, principles of building-consultancy services’ contract.
*
*
*
PDF
33.60 € incl tax
Paper
33.60 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 915-2:2020

Organising Public Procurements for Design Works and Construction Works - Part 2: Organising Public Procurements for Construction Works
Newest version Valid from 15.06.2020
Main

EVS-EN ISO 19650-1:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Newest version Valid from 03.01.2019
Main

EVS-EN ISO 19650-2:2018

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Newest version Valid from 03.01.2019
Main

EVS-EN 15316-4-5:2017

Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Newest version Valid from 02.06.2017