Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

16.11.2021
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu teine (15.11.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 50708-3-1:2020 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 3-1: Suured jõutrafod. Üldnõuded“, EVS-EN ISO 11393-6:2019 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 6: Ülakeha kaitsevahendite toimivusnõuded ja katsemeetodid“, prEN 12004-1 „Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Olulised omadused ning toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (AVCP)“, prEN 14891 „Liimiga/seguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutatavad vedelana pealekantavad veetõkketooted. Osa 1: Olulised omadused ning toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine (AVCP)“, prEN ISO 10088 „Väikelaevad. Püsipaigaldusega kütusesüsteemid“, prEVS-EN 50708-1-2 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded Osa 1-2: Üldosa. Energiatõhususe hindamine“, prEVS-EN IEC 60445 „Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otsastuste ja juhtide tuvastamine“, prEVS-EN ISO 14065 „Kasvuhoonegaasid. Üldised põhimõtted ja nõuded keskkonnaalase teabe valideerimis- ja tõendamisasutustele“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 929:2016 „Tarkvõrk. Terminoloogia“.

Pikendatud on 4 algupärase standardi kehtivusEVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“, EVS 875-1:2015 „Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted“, EVS 875-2:2015 „Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid“, EVS 875-3:2015 „Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standarditEVS-EN 13402-1:2002 „Rõivaste suurustähistus. Osa 1: Terminid, määratlused ja mõõduvõtmine (modifitseeritud ISO 3635:1981)“, EVS-EN 13402-2:2002 „Rõivaste suurustähistus. Osa 2: Suurustunnused ja abimõõtmed“, EVS-EN 61040:2002 „Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 50708-1-2:2021 "Power transformers - Additional European requirements: Part 1-2 Common part - Assessment of energy performance" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022, EN ISO 14065:2021 "Kasvuhoonegaasid. Üldpõhimõtted ja nõuded keskkonnaalase teabe kasutus- ja nõuetekohasuse tõendamist läbiviivatele asutustele" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS 914:2020/AC:2021 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit:
CEN/TR 16999:2019 „Katuste päikeseenergiasüsteemid. Nõuded päikesepaneelide konstruktsioonilistele liidetele“,
EVS-EN 1744-3:2002 „Täitematerjalide keemiliste omaduste katsetamine. Osa 3: Eluaatide valmistamine täitematerjali leostamise teel“,
EVS-EN 50155:2021 „Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Elektroonikaseadmed“,
EVS-EN 508-1:2021 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 1: Teras“,
EVS-EN 55011:2016/A2:2021 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“,
EVS-EN 55011:2016+A1+A11+A2:2021 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“,
EVS-EN IEC 61936-1:2021 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge“,
EVS-EN ISO 1463:2021 „Metall- ja oksiidpinnakatted. Pinnakatte paksuse mõõtmine. Mikroskoobi meetod“,
EVS-EN ISO 15614-12:2021 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevituse protseduuri katse. Osa 12: Punkt-, joon- ja projektsioonkeevitus“,
EVS-EN ISO 3696:2000 „Laboratoorsel analüüsimisel kasutatav vesi. Iseloomustus ja katsemeetodid“,
EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 „Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendamisasutustele“,
EVS-ISO 21500:2021 „Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Kontekst ja kontseptsioonid“,
EVS-ISO 21502:2021 „Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Projektijuhtimise alused“.

Head lugemist!