Esileht»E-pood»EVS 807:2016

EVS 807:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 29,18 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid

See standard avab kinnisvarakeskkonna juhtimise olemuse. Iga kinnisvaraobjekti omanik oma otsuste ja rahastamisega tagab temale kuuluval kinnisvaraobjektil kinnisvarakeskkonna ohutuse (üldmõistes: korrashoiu) ja kasutatavuse nii ühiskonnale kui ka konkreetsetele lõppkasutajatele. Sobiliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks on vaja teha eri tegevusi, mille elluviimisel kasutatakse üldjuhul vastava ettevalmistusega erialaspetsialiste. Standardis koostatud tegevuste klassifikaator on vajalik omanikule eelkõige selleks, et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest – omand alati kohustab. Ühiskonnas kehtivad eri tasandite õigusaktid, mis reglementeerivad miinimumnõudeid korrashoiuga seotud tegevustele ja nende tulemustele. Konkreetse kinnisvaraobjekti omanik võib alati taotleda soovi korral kõrgemat kvaliteeti kui vaid miinimumnõuetele vastavust. Korrashoiuteenuse osutamisel lähtuvad lepingupooled võlaõigusseaduses sätestatud käsunduslepingu või töövõtulepingu regulatsioonist, olenevalt valitud lepingu vormist. Standardi koostisosaks olev tegevuste klassifikaator on samuti vajalik kinnisvaraobjektiga seotud kulude analüüsimiseks ja nende kulude jaotamiseks objektiga seotud poolte vahel. Standard esitab valdkonnaga seotud põhimõisted, kirjeldab kinnisvarakeskkonna juhtimise ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid. Selle standardi järgimine on vabatahtlik, kuni seda ei ole kohustuslikuks tehtud nt õigusaktiga või lepingupoolte vahelise kokkuleppega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardis EVS 807:2016, mis on standardi EVS 807:2010 uustöötlus, on olulisematest muudatustest ja täiendustest täpsustatud käsitlusalas nt lepingu regulatsiooni ja standardi vabatahtlikkust käsitlevat teksti. Samuti täiendati standardit tulenevalt Eesti Vabariigi ehitusseadustiku ja valdkonna Euroopa standardite nõuetest ning toodi standardisse sisse korrashoiukava põhine korrashoiu protsessi kirjeldus. Peale selle täpsustati standardi teksti eriarvamuste ja vaidluste lahendamist käsitleva temaatika osas. Seejuures ajakohastati standardi põhiosas korrashoiu teenuse kvaliteedi ja selle hindamise, dokumenteerimise, tulude ja kulude peatükke ning lisades B ja D nende rakenduslikke tüüpvorme, mh lisati lisas C kinnisvara korrashoiu teenuse lepingu lisade näidised. Veel täiendati standardi põhiosa teksti valdkonna kutse andmise ja sertifitseerimise aluste kirjeldusega. Standardi uusöötluses täpsustati tegevuste klassifikaatori koodide 200, 250 kuni 256, 280, 281, 330, 350 ja 400 tekstis.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta