Esileht»E-pood»EVS 875-5:2010

EVS 875-5:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil

Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. Standard EVS 875-5:2010 “Hindamine finantsaruandluse eesmärgil” määratleb vara ja väärtuse liigid, mida vara hindamise standardid hõlmavad. Tegemist on standardi EVS 875-5:2005 “Hindamine finantsaruandluse eesmärgil” uustöötlusega. Käesoleva standardi EVS 875-5 objektiks on vara hindamine finantsaruandluse eesmärgil. Standardi koostamisel on aluseks võetud Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendid RTJ (seisuga 1.07.2010). Toimkonna juhendid lähtuvad rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (International Financial Reporting Standards ehk IFRS ja International Accounting Standards ehk IAS), kuid põhjendatud juhtudel on erisusi rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. Erisuste korral on vastavas juhendis neid kirjeldatud ning põhjendatud. Toimkonna juhendid sisaldavad viiteid vastavatele rahvus¬vahelistele finantsaruandluse standarditele, millest on nende koostamisel lähtutud. Standardis käsitletakse ka riigiraamatupidamiskohustuslase varade hindamist vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale. Eraldi käsitletakse ettevõtte väärtuse hindamist. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja standardite töörühma seisukohtades on sisse viidud olulisi muudatusi ka käesolevasse standardisse. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) standardis käsitletakse kasutusväärtuse definitsiooni vastavuses rahvusvahelise standardiga IAS; 2) täiendatud on materiaalse ja immateriaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute, bioloogiliste varade, varude, rendiarvestuse, ühenduste ning sidus- ja tütarettevõtete varade kajastamist ning hindamist; 3) lisatud on ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta