Esileht»E-pood»EVS 932:2017

EVS 932:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 33,25 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitusprojekt

Selles Eesti standardis antakse juhised hoone, tehnovõrkude, tee, teerajatiste, haljastuse ja välisruumi kujunduslike rajatiste ehitusprojekti koostamiseks. Standardis kirjeldatud põhimõtted on kasutatavad ka muude ehitiste ehitusprojekti koostamiseks. Erisusena ei käsitle standard avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojekti koostamist. Standard käsitleb ehitusprojekti staadiumites ehk arengujärkudes tehtavat projekteerimistööd, esitatavat infot ja selle detailsust. Lisaks annab standard ülevaate projekteerimise ja ehitusprojekti koostamise kohast ehituse tervikprojektis ning seostest muude ehituse tervikprojekti konsultatsiooniteenustega. Ehitusprojekti ja projektdokumentide vormistuse ja esitusviisi (näiteks kas paberil või digitaalselt, seletuskirjad-joonised või ehitise infomudel vms) määravaid õigusakte ei käsitleta selles standardis. Ka ei anna standard juhiseid projektlahenduste kohta ega lammutusprojekti kohta. Nõuded lammutusprojektile on esitatud õigusaktides. Standardit kasutatakse koos ehitusprojekti ja selle koostamist reglementeerivate õigusaktidega. Skeem1 illustreerib standardi kohta projektlahenduste kavandamist ja ehitusprojekti koostamist käsitlevate õigusaktide, standardite ja juhendmaterjalide struktuuris. Skeem 1 — Standardi koht projektlahenduste kavandamist ja ehitusprojekti koostamist käsitlevate õigusaktide, standardite ja juhendmaterjalide struktuuris Erinevuste korral määratlustes ja juhistes, mis on ehitusprojekti staadiumite, staadiumites tehtava projekteerimistöö, esitatava info ja detailsuse kohta esitatud selles standardis ning muudes, teisi teemasid käsitlevates Eesti standardites, järgitakse selle standardi määratlusi ja juhiseid. Standard, tulenevalt kavandatavate ehitiste mitmekesisusest, ei ole ette nähtud kasutamiseks ehitusprojekti tellimise ja koostamise tüüplähteülesandena.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Selles standardis on ühtseks „Ehitusprojektiks“ kokku pandud varem eraldi standardites käsitletud: EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“. Senisest rohkem on esitatud selgitusi projekteerimise olemuse, töökorralduse põhimõtete ja üldise rolli kohta ehituses. Samuti on standardis varasemast enam esile toodud tellija sisuka lähteülesande vajadust ning rõhutatud tellija ülesandeid projekteerimisega seonduvas, et jõuda soovitud lõpptulemuseni.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta