Back

EVS 812-6:2012+A1:2013

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply

General information
Valid from 07.10.2013
Base Documents
EVS 812-6:2012+EVS 812-6:2012/A1:2013; EVS 812-6:2012/AC:2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tegemist on standardi EVS 812-6:2012 ja selle muudatuse A1:2013 konsolideeritud väljaandega. Standard EVS 812-6:2012 on uustöötlus standardi 2005.a väljaandele ning peamised muutused sellega võrreldes on järgmised: 1) Ehitisevälise tulekustutusvee määramisel arvestatakse ehitise põlemiskoormust, tuletõkkesektsiooni piirpindala, automaatsete tulekustutussüsteemide olemasolu, ehitise tuleohuklassi ja tulekahju arvestuslikku kestvust. Asula tuletõrjeveevärgi projekteerimisel tuleb arvestada veel samaaegsete tinglike tulekahjude arvuga. 2) Ehitiseväliseks tulekustutamiseks vajalikud rajatised ning nende vahekaugused on muutunud väiksemaks. Standardis kajastatud tuletõrje veevõtukohtade kauguste määramisel on arvestatud päästemeeskonna võimekuse ja päästeauto peal oleva varustusega, võimalikult kiire inimelude ja vara päästmisega, kasutades ära võimalikult palju päästeauto varustust. 3) Ehitisevälise tuletõrjeveevärgi lahendamiseks on välja pakutud erinevaid lahendusi piirkondades, kus ei ole võimalik tagada tulekustutusvett ühisveevärgist. 4) Ehitisesisene tuletõrjeveevärk on jaotatud kaheks klassiks. Standardis käsitletud ehitisesisene tuletõrjeveevärk on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja päästemeeskonnale. Muudatusega A1:2013 on muudetud standardi EVS 812-6:2012 seda osa, mis käsitles I kasutusviisiiga ehitiste (suvila, aiamaja) kustutusvee tagamist. Muudatusega lisatakse standardisse uus lisa N "Ehitiseväline tuletõrjeveevärk I kasutusviisi (suvila, aiamaja) piirkondades tehisliku veevõtukoha baasil."

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.10.2017
Amendment
03.01.2017
Corrigendum
07.10.2013
Main + amendment
07.10.2013
Amendment
04.04.2012
Main + corrigendum
See Eesti standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist. Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust. Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.
*
*
*
PDF
22.80 € incl tax
Paper
22.80 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main + corrigendum

EVS 812-7:2008

Fire safety of constructions – Part 7: The fulfilment of essential requirement - Safety of construction works in case of fire in the course of design and building process
Withdrawn from 16.05.2018
Amendment

EVS 812-6:2012/A1:2013

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Valid from 07.10.2013
Main + corrigendum

EVS 812-3:2013

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Withdrawn from 02.04.2018
Main

EVS 812-4:2011

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Withdrawn from 16.01.2018