Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 15001-1:2023

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele

Üldinfo

Kehtiv alates 01.03.2023
Alusdokumendid
EN 15001-1:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2023
Põhitekst
07.08.2009
Põhitekst
See Euroopa standard käsitleb üksikasjalikke talitluslikke nõudeid järgmiste gaasitorustike projekteerimisele, materjalide valimisele, ehitamisele, kontrollimisele ja katsetamisele:
—  üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ja koostud ning
—  hoonetes paiknevad üle 5 bar töörõhuga mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikud,
mille alguspunkt on võrguettevõtja tarnepunkt ning lõpp-punkt on gaasitarviti sisendühendus, tavaliselt sisendsulgeseade. See dokument hõlmab ka sellise gaasitarviti sisendühenduse torustikku, mis ei kuulu tarviti standardi käsitlusalasse.
Välja arvatud allpool loetletud erandid, on see dokument rakendatav gaasipaigaldiste torustike suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks ümbrustemperatuuril −20 °C kuni 40 °C ning töörõhul kuni 60 bar (kaasa arvatud). Nendele piirangutele mittevastavate kasutusolude korral arvestatakse ka standardi EN 13480 (kõik osad) nõudeid metalltorustiku kohta.
Töörõhuga kuni 0,5 bar (kaasa arvatud) tööstuslike gaasipaigaldiste torustikke ja hoonetes paiknevate töörõhuga kuni 5 bar (kaasa arvatud) mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikke käsitleb standard EN 1775.
Standardi EN 1775 või muu Euroopa standardi käsitlusalasse mittekuuluvate gaasipaigaldiste torustike suhtes on rakendatav see dokument.
Selles dokumendis tähendab termin „gaas“ põlevgaase, mis on temperatuuril 15 °C ja absoluutsel rõhul 1013 mbar (normaaltingimused) gaasilised. Nende gaaside üldlevinud nimetused on tehisgaas, maagaas ja vedelgaas (Liquefied Petroleum Gas, LPG). Neid gaase nimetatakse ka esimese, teise ja kolmanda gaasipere gaasideks, nagu klassifitseeritud standardi EN 437:2021 tabelis 1. Neid väärtuseid peetakse normaaltingimusteks kõikide selles dokumendis esitatud mahtude korral.
See dokument on kohaldatav järgmiste gaaside transportimiseks kasutatavate gaasipaigaldiste torustike suhtes:
—  töödeldud, mittemürgine ja mittekorrosiivne maagaas standardite EN 437:2021 ja EN 16726:2015+A1:2018 „Gas infrastructure – Quality of gas – Group H“ kohaselt;
—  biometaan standardi EN 16723-1:2016 kohaselt;
—  veeldatud maagaas aurustatud (taasgaasistatud) olekus.
MÄRKUS  Aurustatud olekus veeldatud maagaasi nõutavad omadused on samaväärsed maagaasi nõutavate omadustega vastavalt liigitusele standardis EN 437:2021.
See dokument ei hõlma selliste vesinikurikaste gaaside jaoks kasutatavat torustikku, mis jäävad väljapoole standardis EN 437:2021 esitatud määratlusi.
Välja on arvatud LPG-mahutid (sealhulgas kõik vahetult mahutile kinnitatavad abiseadmed). Välja on arvatud ka LPG-paigaldised ja nende LPG-paigaldiste veeldatud oleku lõigud, milles LPG on gaasirõhul.
Kui ei ole teisiti märgitud, on selles dokumendis kõik rõhud manomeetrilised rõhud.
See dokument on vastavuse tõendamise lihtsustamiseks ühtlustatud surveseadmete direktiivi (2014/68/EL [varem 97/23/EÜ]) nende oluliste ohutusnõuetega, mis on seotud selle direktiivi käsitlusalasse kuuluvate gaasipaigaldiste seadmete ühendamisega. Need nõuded on loetletud lisas ZA. „Siiski ei tuleks käesolevat direktiivi kohaldada surveseadmete kokkupanekule kohapeal ja sellise kasutaja vastutusel, kes ei ole tootja, nagu tööstuspaigaldiste korral.“ (Surveseadmete direktiivi preambuli seitsmenda põhjenduse viimane lause.)
Kuigi selles dokumendis on võetud arvesse surveseadmete direktiivi olulisi ohutusnõudeid, ei saa selle rakendamisest järeldada, kas paigaldise torustik või selle osad kuuluvad surveseadmete direktiivi käsitlusalasse või mitte. Selle otsustamisel peab seepärast lähtuma surveseadmete direktiivist ja asjakohastest siseriiklikest õigusaktidest.
Selles dokumendis on kindlaks määratud gaasivarustussüsteemidega seotud üldised aluspõhimõtted. Selle dokumendi kasutajad peaksid teadma, et CEN-i liikmesriikides võivad olla kasutusel üksikasjalikumad rahvuslikud standardid ja/või tegevuseeskirjad.
See dokument on ette nähtud rakendamiseks koos selliste rahvuslike standardite ja/või tegevuseeskirjadega, mis täpsustavad ülalmainitud üldisi põhimõtteid.
Kui siseriiklike õigusaktide/eeskirjade nõuded on selle dokumendi nõuetega võrreldes piiravamad, on siseriiklikud õigusaktid/eeskirjad selle dokumendi suhtes ülimuslikud, nagu on selgitatud CEN-i tehnilistes aruannetes CEN/TR 13737-1 ja CEN/TR 13737-2.
See säte ei kehti direktiivi 2014/68/EL kohaselt harmoneeritud nõuete suhtes (vt lisa ZA).
Tehnilistes aruannetes CEN/TR 13737-1 ja CEN/TR 13737-2 esitatakse
—  selgitused kõikide riigis rakendatavate õigusaktide/eeskirjade kohta,
—  teave piiravamate siseriiklike nõuete kohta,
—  teave siseriiklike uusima teabe allikate kohta.
Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustike ning hoonetesse ja üle 5 bar gaasipaigaldiste torustike jaoks ette nähtud mittetööstuslikele aladele paigaldatavate gaasipaigaldiste torustike talitluslikud nõuded kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse kohta on esitatud standardis
EN 15001-2:2023.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
PDF redline
50,75 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 15001-2:2023

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2023
Põhitekst

EVS-EN 1811:2023

Referentsmeetod nikli eraldumise määramiseks needikomplektides, mis läbivad augustatud kehaosi ja toodetes, mida kasutatakse nahaga vahetus pikaajalises kontaktis
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2023
Põhitekst

EVS-EN 10253-4:2008

Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 4: Spetsiifiliste järelevalvenõuetega survetöödeldav roostevaba austeniit- ja austeniit-ferriitteras
Uusim versioon Kehtiv alates 09.06.2008
Põhitekst

EVS-EN 12778:2003

Toiduvalmistamise seadmed. Kiirkeetjad koduseks kasutamiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2003