Tagasi

EVS-EN 15001-1:2009

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele

Üldinfo
Kehtetu alates 01.03.2023
Alusdokumendid
EN 15001-1:2009
Direktiivid või määrused
2014/68/EU Surveseadmed

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/68/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2023
Põhitekst
07.08.2009
Põhitekst
Standard käsitleb üksikasjalikke talitluslikke nõudeid järgmiste gaasitorustike projekteerimisele, materjalide valimisele, ehitamisele, kontrollimisele ja katsetamisele: üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ja koostud, ja hoonetes paiknevad üle 5 bar töörõhuga mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikud, mille alguspunkt on võrguettevõtja tarnepunkt ning lõpp-punkt on gaasitarviti sisendühendus, tavaliselt sisendsulgur. Standard hõlmab ka sellise gaasitarviti sisendühendust, mille torustik ei kuulu käesoleva standardi käsitlusalasse. MÄRKUS  Käesolevas standardis on kasutatud termineid paigaldis ja torustik samatähenduslikult. Käesolev standard on rakendatav gaasipaigaldiste suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks ümbrustemperatuuril -20 °C kuni 40 °C ning töörõhul ≤ 60 bar. Nendele piirangutele mittevastavate kasutusolude korral tuleb arvestada ka standardi EN 13480 nõudeid metalltorustiku kohta. ≤ 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste ja hoonetes paiknevate ≤ 5 bar töörõhuga mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikke käsitleb standard EN 1775. Standardi EN 1775 või muu Euroopa standardi käsitlusalasse mittekuuluvate gaasipaigaldiste torustike suhtes on rakendatav käesolev standard. Standardis tähendab termin "gaas" põlevgaase, mis on temperatuuril 15 °C ja absoluutsel atmosfäärirõhul 1013 mbar (normaaltingimused) gaasilised. Nende gaaside üldlevinud nimetused on tehisgaas, maagaas ja veeldatud naftagaas (LPG).  Neid gaase nimetatakse ka esimese, teise ja kolmanda gaasipere gaasideks (vt standardi EN 437:2003 tabelit 1). Antud väärtuseid peetakse normaaltingimusteks kõikide käesolevas standardis antud mahtude korral. (ei ole siin mingeid mahte antud?)
Välja on arvatud LPG mahutid (sealhulgas kõik vahetult mahutite külge kinnitatavad abiseadised). Välja on arvatud ka LPG-paigaldised ja nende lõigud, milles gaas on aururõhul vedelas olekus (nt mahuti ja rõhuregulaatori vahel). Kui ei ole teisti märgitud, on käesolevas standardis kõik rõhud manomeetrilised rõhud. Standard on ühtlustatud vastavuse tõendamise lihtsustamiseks surveseadmete direktiivi 97/23/EÜ nende oluliste ohutusnõuete osas, mis on seotud selle direktiivi käsitlusalasse kuuluvate gaasipaigaldiste torustike (direktiivis on assemblies tõlgitud kui "seadmestikud"?) ühendamisega. Need nõuded on loetletud lisas ZA. Tuleb siiski arvestada, et "käesolev direktiiv ei reguleeri surveseadmete kokkupanekut kohapeal ja kasutaja vastutusel, nagu tööstuspaigaldiste korral;” (direktiivi 97/23/EÜ preambuli viienda põhjenduse viimane osalause). Kuigi käesolevas standardis on võetud arvesse direktiivi 97/23/EÜ olulisi ohutusnõudeid, ei saa selle rakendamisest järeldada, kas paigaldis või selle osad kuuluvad selle direktiivi käsitlusalasse või mitte. Selle otsustamisel peab lähtuma direktiivist 97/23/EÜ ja siseriiklikest õigusaktidest. Käesolevas Euroopa standardis on kindlaks määratud gaasivarustussüsteemidega seotud üldised aluspõhimõtted. Käesoleva Euroopa standardi kasutajad peaksid teadma, et CENi liikmesriikides võivad olla kasutusel üksikasjalikumad riigistandardid ja/või tegevuseeskirjad. Standard on mõeldud rakendamiseks koos selliste riigistandardite ja/või tegevuseeskirjadega, mis täpsustavad ülalmainitud üldisi põhimõtteid. Kui siseriiklike õigusaktide/eeskirjade nõuded on käesoleva standardiga võrreldes piiravamad, on siseriiklikud õigusaktid/eeskirjad käesoleva standardi suhtes ülimuslikud, nagu on selgitatud CENi aruandes CR 13737. See säte ei kehti direktiivi 97/23/EÜ kohaselt ühtlustatud nõuete suhtes (vt lisa ZA). CR 13737 annab:  selgitusi kõikide riigis rakendatavate õigusaktide/eeskirjade kohta; teavet piiravamate siseriiklike nõuete kohta; teavet siseriiklike uusima teabe allikate kohta. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste ja gaasiseadmete? ning hoonetesse ja üle 5 bar gaasipaigaldiste jaoks ette nähtud mittetööstuslikele aladele paigaldatavate üle 5 bar töörõhuga gaasipaigaldiste talitluslikud nõuded on antud standardis EN 15001-2. Lõhnastamata gaasi kasutamisel on üldjuhul vaja kasutada täiendavaid kaitsemeetmeid. Mittetööstuslikult kasutatav gaas peab olema lõhnastatud.
*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 15001-2:2008

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele
Kehtetu alates 01.03.2023
Põhitekst

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12007-3:2015

Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud. Osa 3: Erisoovitused terastorustikele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2015