Esileht»E-pood»EVS 848:2013

EVS 848:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Väliskanalisatsioonivõrk

Standard on rakendatav hoonevälistele kanalisatsioonivõrkudele, s.o hooneviimast (hoone välisseinast) või sademevee restkaevust kohani, kus vesi jõuab reoveepuhastisse või heitvee suublasse. Hoonealused torustikud kuuluvad kanalisatsioonivõrgu hulka siis, kui nad ei ole osa hoone kanalisatsioonisüsteemist. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded kanalisatsioonivõrgule seoses planeerimise, projek-teerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga, ning tegevused nõuete täitmiseks.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses käsitletakse hoonevälist kanalisatsioonivõrku [nii kinnistutel paiknevat kui ka ühiskanalisatsioonivõrku (torustikud, kaevud, pumplad, puhastusseadmed jms)] ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Muudatuste tegemisel on lähtutud standardi EVS-EN 752 „Drain and sewer systems outside buildings“ põhimõttest. See uustöötlus on standardi „Ühiskanalisatsioonivõrk“ põhjalik edasiarendus ja erineb eelnevast tunduvalt nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, olles märksa täpsem, selgem ja konkreetsem. Muudetud on standardi ülesehitust, lisatud on uusi teemasid ja olulist abimaterjali teatmelisade kujul. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ning pakkudes insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Erialainseneride praktilisi kogemusi arvestades on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, täpsustatud kanalisatsioonivõrkude kirjeldusi, nende toimimisnõudeid jms. Eraldi on välja toodud kanalisatsioonivõrgu rajatiste kirjeldused ja nende toimimisnõuded. Suurt tähelepanu on pööratud kanalisatsioonivõrkude projekteerimisel süsteemi dimensioonimisele ja nõuetele süsteemi elementide valikul. Uued osad on järgmised: „Tingtähised ja lühendid“, „Kanalisatsioonivee puhastamine“, „Kanalisatsioonivõrgu ehitamine“ ning peatükid kasutamise ja hooldamise kohta. Ülejäänud osi on märkimisväärselt muudetud ja täiendatud, seda eriti pumplaid käsitlevas osas, kus on esitatud juhised pumplate kavandamiseks. Põhjalikum ja kaasaegsem on ka kanalisatsioonikaevude käsitlus.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta