Tagasi

EVS 848:2013

Väliskanalisatsioonivõrk

Üldinfo
Kehtetu alates 01.06.2021
Alusdokumendid
EVS 848:2013/AC:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses käsitletakse hoonevälist kanalisatsioonivõrku [nii kinnistutel paiknevat kui ka ühiskanalisatsioonivõrku (torustikud, kaevud, pumplad, puhastusseadmed jms)] ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Muudatuste tegemisel on lähtutud standardi EVS-EN 752 „Drain and sewer systems outside buildings“ põhimõttest. See uustöötlus on standardi „Ühiskanalisatsioonivõrk“ põhjalik edasiarendus ja erineb eelnevast tunduvalt nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, olles märksa täpsem, selgem ja konkreetsem. Muudetud on standardi ülesehitust, lisatud on uusi teemasid ja olulist abimaterjali teatmelisade kujul. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ning pakkudes insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Erialainseneride praktilisi kogemusi arvestades on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, täpsustatud kanalisatsioonivõrkude kirjeldusi, nende toimimisnõudeid jms. Eraldi on välja toodud kanalisatsioonivõrgu rajatiste kirjeldused ja nende toimimisnõuded. Suurt tähelepanu on pööratud kanalisatsioonivõrkude projekteerimisel süsteemi dimensioonimisele ja nõuetele süsteemi elementide valikul. Uued osad on järgmised: „Tingtähised ja lühendid“, „Kanalisatsioonivee puhastamine“, „Kanalisatsioonivõrgu ehitamine“ ning peatükid kasutamise ja hooldamise kohta. Ülejäänud osi on märkimisväärselt muudetud ja täiendatud, seda eriti pumplaid käsitlevas osas, kus on esitatud juhised pumplate kavandamiseks. Põhjalikum ja kaasaegsem on ka kanalisatsioonikaevude käsitlus.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
06.05.2013
Parandus
05.03.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS 848:2003
Standard on rakendatav hoonevälistele kanalisatsioonivõrkudele, s.o hooneviimast (hoone välisseinast) või sademevee restkaevust kohani, kus vesi jõuab reoveepuhastisse või heitvee suublasse. Hoonealused torustikud kuuluvad kanalisatsioonivõrgu hulka siis, kui nad ei ole osa hoone kanalisatsioonisüsteemist. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded kanalisatsioonivõrgule seoses planeerimise, projek-teerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga, ning tegevused nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
26,58 € koos KM-ga
PDF redline
31,90 € koos KM-ga
Paber
26,58 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 921:2014

Veevarustuse välisvõrk
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 835:2014

Hoone veevärk
Kehtetu alates 01.04.2022