Back

EVS 835:2014

Water supply systems inside buildings

General information
Withdrawn from 01.04.2022
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses käsitletakse hoone veevarustust, seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja, uus pealkiri on EVS 835:2014 "Hoone veevärk" (Water supply systems inside buildings). Varasemas standardis „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ käsitleti nii hoones kui ka kinnistul paiknevaid hoonevälised veevärgi elemente. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 806 „Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption“ põhimõttest. Kinnistul paiknevad veevärgi elemendid leiavad kajastust sarnaste põhimõtetega uuendatud standardis EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“ (Water supply systems outside buildings) (endise tähistusega EVS 847-3). Uustöötlus on standardi „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite inglise keelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkuda insenerile võimalust tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.04.2022
Main
04.02.2014
Main
01.09.2003
Main
EVS 835:2003
See standard kehtib hoone veevärkidele, mis on ühendatud ühisveevärgiga või kohaliku veevarustusallikaga.
Hoone veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru hoone piires kuni vundamendini (vt joonis 1.1). Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone veevärgi projekteerimisel, paigaldamisel ja katsetamisel kui ka olemasolevate veevärkide remondil ja ümberehitusel.
*
*
*
PDF
31.72 € incl tax
PDF redline
41.24 € incl tax
Paper
31.72 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 921:2014

Water supply systems outside buildings
Withdrawn from 01.04.2022
Main

EVS 846:2013

Draining system inside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 848:2013

Sewer systems outside buildings
Withdrawn from 01.06.2021
Main

EVS 865-2:2014

Description of building design. Part 2: Design note of detailed design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017