Back

EVS 875-10:2013

Property valuation - Part 10: Data collection and analysis, property inspection

General information
Withdrawn from 02.05.2019
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi tegijate arvamustes on sellesse standardisse, mis on standardi EVS 875-10:2008 uustöötlus, tehtud järgmised olulisemad muudatused: 1) Muudetud on pealkirja, et asetada põhirõhk andmete kogumisele ja analüüsile ning et kasutada selles standardisarjas määratlemata mõiste „objekt“ asemel määratletud mõistet „vara“. Standardi uus pealkiri on „Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“, varasema „Objekti ülevaatus ja andmete kogumine“ asemel; 2) Täiendatud on vara ülevaatuse nõudeid ja esitatud soovitus koostada ülevaatuse protokoll ning võtta tellijalt kirjalik kinnitus suuliselt esitatud info kohta, täpsustatud on võimalusi teha vara hindamist ilma ülevaatuseta; 3) Täiendatud on turuanalüüsi osa, sisse on toodud turusektori ja turusegmendi mõisted; 4) Muudetud ja täiendatud on kvaliteediklasside määramise metoodikat: mõjutegurite loetelu on muudetud, esitatud on näited nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse kvaliteedi hindamise kohta, kvaliteediklassi hinnang on seostatud turusegmendi määratlusega; 5) Täpsustatud on varasemat jätkusuutlikkuse osa, põhimõistena on kasutusele võetud mõiste „kestlikkus“, selgemalt on esitatud peatüki seosed standardi teiste osadega ja välja toodud seos, et investeerimisotsuste tegemisel väljendab kestlikkust positiivne vara puhas nüüdisväärtus; 6) Muudetud ja täiendatud on kulude analüüsi peatükki. See on eristatud rendianalüüsist ning seosed raamatupidamise ja korrashoiu kuluandmetega on esitatud selgemalt (korrashoiustandardi EVS 807 mõistetega); 7) Muudetud on rendi liigitusega seotud mõisteid, on tugevdatud seost korrashoiustandardi EVS 807 mõistetega, uuendatud on „tururendi“ mõistet.
Standard history
Status
Date
Type
Name
02.05.2019
Main
09.12.2013
Main
09.01.2009
Main
EVS 875-10:2008
The standard series EVS 875 applies to property valuation. These standards are to be used for valuation activities and for using valuations. The standards are intended to be used by real estate specialists, construction specialists, environment specialists, financial reporting specialists (accountants, auditors), credit institutions, higher education institutions. These standards create a basis for a unified approach to property valuation, satisfying the needs of the private and public sector. This standard applies to data collection and analysis in valuation activities and property inspection.
*
*
*
PDF
21.60 € incl tax
Paper
21.60 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 875-8:2012

Property valuation - Part 8: Cost approach
Withdrawn from 15.02.2018
Main

EVS 875-9:2012

Property valuation - Part 9: Income Approach
Withdrawn from 15.02.2018
Main

EVS 875-1:2015

Property valuation - Part 1: Valuation Concepts and Principles
Newest version Valid from 03.12.2015
Main

EVS 875-3:2015

Property valuation - Part 3: Valuation Bases
Newest version Valid from 03.12.2015