Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number

04.10.2021
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu esimene (01.10.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 14885:2018 „Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Keemiliste desinfektsioonivahendite ja antiseptikumide Euroopa standardite rakendamine“, EVS-EN IEC 63044-5-2:2019 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 5-2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ja hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemidele, mida kasutatakse olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades“, prEN 508-3 „Plekist katuse- ja välisseinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon Osa 3: Roostevaba teras“, prEVS-EN 13121-1 „GRP paagid ja mahutid maapealseks kasutamiseks. Osa 1: Toormaterjalid. Spetsifikatsiooni tingimused ja aktsepteerimise kriteeriumid“, prEVS-EN ISO 6927 „Hoonete ja rajatiste hermeetikud. Sõnastik“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standardit  - EVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“, EVS 875-1:2015 „Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted“, EVS 875-2:2015 „Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid“, EVS 875-3:2015 „Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 909:2011 „Eesti avalikud ratsarajad“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 62563-1:2010/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 1: Hindamismeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022, EN 13121-1:2021 „GRP paagid ja mahutid maapealseks kasutamiseks. Osa 1: Toormaterjalid. Spetsifikatsiooni tingimused ja aktsepteerimise kriteeriumid" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit:
CEN/TR 17614:2021 „Standardmeetod reoveepuhastite energiatõhususe hindamiseks ja parandamiseks“,
CEN/TR 17654:2021 „BIM-i rakenduskavade (BEP) ja infovahetuse nõuete (EIR) Euroopa tasandil juurutamise juhend standardite EN ISO 19650-1 ja -2 põhjal“,
EVS-EN 16907-1:2018 „Mullatööd. Osa 1: Põhimõtted ja üldeeskiri“,
EVS-EN ISO 11393-1:2018 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: Katsestend kettsae sisselõigetele vastupidavuse katsetamiseks“,
EVS-EN ISO 11393-2:2019 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: Toimivusnõuded ja katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele“,
EVS-EN ISO 11732:2005 „Vee kvaliteet. Ammooniumlämmastiku määramine. Meetod pidevvooluanalüüsi (CFA ja FIA) ja spektromeetrilise detekteerimisega“,
EVS-EN ISO 12354-3:2017 „Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu“,
EVS-EN ISO 14025:2010 „Keskkonnamärgised ja -teatised. III tüüpi keskkonnateatised. Põhimõtted ja protseduurid“,
EVS-EN ISO 14040:2006+A1:2020 „Keskkonnajuhtimine. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja raamistik“,
EVS-EN ISO 15223-1:2021 „Meditsiiniseadmed. Tootjainfos kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN ISO 16283-1:2014+A1:2017 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 1: Õhuheli isolatsioon“,
EVS-EN ISO 3834-1:2021 „Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid“,
EVS-ISO 5667-10:2021 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks“.

Head lugemist!