Home»E-Shop»EVS 848:2013

EVS 848:2013

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 22.15 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Sewer systems outside buildings

This standard applies to the design of outside building self-flowing sewage networks, this means sewer systems from building or from storm water gully up to treatment plant. Sewer piping and manifolds installed under buildings are included in the network when they are not part of site sewer system.

Changes from previous version:

Standardi uustöötluses käsitletakse hoonevälist kanalisatsioonivõrku [nii kinnistutel paiknevat kui ka ühiskanalisatsioonivõrku (torustikud, kaevud, pumplad, puhastusseadmed jms)] ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Muudatuste tegemisel on lähtutud standardi EVS-EN 752 „Drain and sewer systems outside buildings“ põhimõttest. See uustöötlus on standardi „Ühiskanalisatsioonivõrk“ põhjalik edasiarendus ja erineb eelnevast tunduvalt nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, olles märksa täpsem, selgem ja konkreetsem. Muudetud on standardi ülesehitust, lisatud on uusi teemasid ja olulist abimaterjali teatmelisade kujul. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ning pakkudes insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Erialainseneride praktilisi kogemusi arvestades on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, täpsustatud kanalisatsioonivõrkude kirjeldusi, nende toimimisnõudeid jms. Eraldi on välja toodud kanalisatsioonivõrgu rajatiste kirjeldused ja nende toimimisnõuded. Suurt tähelepanu on pööratud kanalisatsioonivõrkude projekteerimisel süsteemi dimensioonimisele ja nõuetele süsteemi elementide valikul. Uued osad on järgmised: „Tingtähised ja lühendid“, „Kanalisatsioonivee puhastamine“, „Kanalisatsioonivõrgu ehitamine“ ning peatükid kasutamise ja hooldamise kohta. Ülejäänud osi on märkimisväärselt muudetud ja täiendatud, seda eriti pumplaid käsitlevas osas, kus on esitatud juhised pumplate kavandamiseks. Põhjalikum ja kaasaegsem on ka kanalisatsioonikaevude käsitlus.

Give feedback about the content of this standard