Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

02.06.2021
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu esimene (01.06.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN ISO 15681-2:2018 „Vee kvaliteet. Ortofosfaadi ja üldfosfori sisalduse määramine vooluanalüüsil (FIA ja CFA) Osa 2: Pidevvooluanalüsaatori meetod (CFA) (ISO 15681-2:2018)“, prEN ISO 3452-1 „Mittepurustavad katsed. Kapillaarkatse. Osa 1: Üldpõhimõtted“, prEN ISO 3452-2 „Mittepurustavad katsed. Penetrantkatse. Osa 2: Üldine penetrantkatseainete testimine“, prEVS-EN 1264-3 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid Osa 3: Dimensioneerimine, prEVS-ISO 4225 Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik“.

Algupäraste standardite koostamine - prEVS 835 „Hoone veevärk“, prEVS 844 „Hoonete kütte projekteerimine“, prEVS 921 „Veevarustuse välisvõrk“.

Pikendamisküsitlusel on 3 standarditEVS 875-12:2016 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“, EVS 875-5:2016 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“, EVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivusEVS 901-2:2016 „Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained“, EVS 918:2016 „Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedeliku koguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine“.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS 867:2011/A1:2013/AC:2021 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS 846:2021 „Hoone kanalisatsioon“,
EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“,
EVS-EN 1868:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu“,
EVS-EN IEC 61439-1:2021 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid“,
EVS-EN IEC 61439-2:2021 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted“,
EVS-EN ISO 11202:2010+A1:2021 „Akustika. Masinate ja seadmete müra. Töökoha ja muude määratud asukohtade helirõhutaseme määramine koos keskkonnaoludest tulenevate ligikaudsete korrektsioonide kohaldamisega“,
EVS-EN ISO 17225-2:2021 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 2: Klassifitseeritud puitgraanulid“,
EVS-EN ISO 8849:2021 „Väikelaevad. Elektrivooluga töötavad pilsipumbad“,
EVS-ISO/IEC 19944-1:2021 „Pilvtöötlus ja hajusplatvormid. Andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine. Osa 1: Alused“

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1264-3:2021 „Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021, EN 1264-4:2021 „Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN 13445-1:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN 13445-2:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN 13445-4:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN 13445-5:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.

Head lugemist!